Pokretanje Nove Teme


#1

Ako postoji opravdana namera za pokretanjem nove teme, podrazumeva se da je član foruma već obavio forumsku pretragu koristeći raznovrsne ključne reči*
ali pri tome nije našao zadovoljavajuće rezultate. Nakon što je namera za pokretanjem nove teme opravdana, podrazumeva se da je član foruma (u daljem tekstu autor teme) odabrao pravo mesto (forum i podforum) za postavljanje svoje teme.

Takođe se podrazumeva da autor teme poseduje strpljenje, opštu kulturu i svest o tome da njegov problem nije prvi i jedini na forumskom dnevnom redu i da je za rešavanje nekih problema potrebno malo više vremena, ličnog angažovanja i edukacije* *.

Ciljevi autora teme

Svako ko pokreće novu temu ima u interesu sledeće:

 • Da privuče što veći broj ljudi koji poznaju tematiku.

 • Da brzo i uspešno reši problem ili povede raspravu.

Uslovi da ciljevi budu zadovoljeni

Napred navedeni ciljevi postižu se zadovoljavanjem sledećih uslova:

 • Autor temese mora potruditi da temi koju pokreće dȃ naslov na osnovu
  kojeg se nazire sadržaj teme, izloženi problem ili rasprava. Dobar
  naslov* * *obezbeđuje pažnju većeg broja ljudi među kojima se uvek
  nalaze oni koji znaju rešenje problema ili jednostavno žele da
  učestvuju u raspravi.

 • Mora u temi jasno naznačiti ciljeve koje želi da postigne temom,
  obrazložiti problem koji ima ili ukazati na tematiku rasprave koju
  želi da pokrene.

 • Treba da pruži što više podataka o problemu ili raspravi jer upravo
  od toga zavisi brzina rešavanja problema.

 • Treba jasno izražavati i čitko pisati.

Software kategorija
High Sierra kategorija
Sierra Kategorija
Bootloaders kategorija
Hardware kategorija
Mavericks Kategorija
Yosemite Kategorija
El Captain Kategorija
Početnici
Pomoc pri instalaciji [Kernel Panic]
#3

#4