Pokretanje Teme - Obavezno Procitati.

 • Ako postoji opravdana namera za pokretanjem nove teme, podrazumeva se da je član foruma već obavio forumsku pretragu koristeći raznovrsne ključne reči*

  ali pri tome nije našao zadovoljavajuće rezultate. Nakon što je namera za pokretanjem nove teme opravdana, podrazumeva se da je član foruma (u daljem tekstu autor teme) odabrao pravo mesto (forum i podforum) za postavljanje svoje teme.

  Takođe se podrazumeva da autor teme poseduje strpljenje, opštu kulturu isvest o tome da njegov problem nije prvi i jedini na forumskom dnevnom redu i da je za rešavanje nekih problema potrebno malo više vremena, ličnog angažovanja i edukacije* *.

  Ciljevi autora teme

  Svako ko pokreće novu temu ima u interesu sledeće:

  • Da privuče što veći broj ljudi koji poznaju tematiku.
  • Da brzo i uspešno reši problem ili povede raspravu.

  Uslovi da ciljevi budu zadovoljeni

  Napred navedeni ciljevi postižu se zadovoljavanjem sledećih uslova:

  • Autor temese mora potruditi da temi koju pokreće dȃ naslov na osnovu

   kojeg se nazire sadržaj teme, izloženi problem ili rasprava. Dobar

   naslov* * *obezbeđuje pažnju većeg broja ljudi među kojima se uvek

   nalaze oni koji znaju rešenje problema ili jednostavno žele da

   učestvuju u raspravi.
  • Mora u temi jasno naznačiti ciljeve koje želi da postigne temom,

   obrazložiti problem koji ima ili ukazati na tematiku rasprave koju

   želi da pokrene.
  • Treba da pruži što više podataka o problemu ili raspravi jer upravo

   od toga zavisi brzina rešavanja problema.
  • Treba jasno izražavati i čitko pisati.